Gemeentebericht 64, 11 februari 2021, Kreeftenheide 14, oprichten carport met berging

Gemeentebericht 64, 11 februari 2021, Kreeftenheide 14, oprichten carport met berging

Dit item is verlopen op 26-03-2021.

Siebengewald, Kreeftenheide 14, 5853 AK, oprichten carport met berging (verzonden 10-02-2021)

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u, binnen zes weken, ingaande de dag ná verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond om een voorlopige voorziening vragen (postbus 950, 6040 AZ Roermond).
U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Pagina opties